Tekst alternatywny

(Aktualizacja) Przeprosiny tłumaczki z Niemiec!

(Aktualizacja)

DTV-Verlag
Tumblingerstr. 21
80337 München
-Presseabteilung-

Berlin, Köln 12.01.15.

Der Roman von Marina Lewycka „Das Leben kleben“

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie bitten, den beiliegenden Brief an Frau Lewycka weiter zu leiten.

Die Übersetzerin Frau Zeitz schreibt uns, sie hätte den Verlag über ihren „Fehler“ auf der Seite 47 „die polnischen Ghettos und Konzentrationslager“) informiert.

Wir möchten Sie bitten, den Buchhandel mit der Korrektur zu versehen, damit das Buch mit diesen skandalösen Satz nicht weiter verkauft wird. Das darf nicht sein. Der korrigierte Satz heißt: „die in besetzten Polen durch die Nazideutschen gebauten Ghettos und Konzentrationslager“

Wir bitten Sie, dies binnen14 Tagen zu veranlassen. Zu Ihrer Information: Der Hörverlag hat diesen verleumderischen Satz von vornherein rausgenommen. Arbeitet der Lektor des Hörverlags sorgfältiger, ist er ein besserer Textleser?

Wir bitten um Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Krystyna Weinreich

Józef Galiński

********************

DTV odpowiada

 

Pani Krystyna Weinreich

Pan Józef Galiński

Szanowni Państwo,

Sophie Zeitz, tłumaczka książki „We are all of Glue” na niemiecki, która ukazała się w naszym wydawnictwie, przekazała nam prowadzoną z Państwem korespondencję w sprawie rzekomo błędnego fragmentu tekstu.

Pragniemy Państwa zapewnić, że zarówno pani Zeitz jak i nasza firma dalekie są od tego, byśmy choć w najskrytszym zamyśle mieli wspomagać interpretację historii, jaką nam Państwo zarzucają. A już w ogóle nie może być mowy o tym, żebyśmy mieli brać udział w rozpowszechnianiu twierdzenia, iż naród polski uczestniczył w zakładaniu gett i obozów koncentracyjnych w okresie narodowego socjalizmu. Jesteśmy również zdania, że w zakwestionowanym przez Państwa fragmencie tekstu w niemieckim tłumaczeniu nie da się stwierdzić, że oddaje on co do treści znaczenie takie, jakie Państwo mu przypisują.

Prosimy najpierw wziąć pod uwagę, że oprotestowane przez Państwa sformułowanie pojawia się pierwotnie już w angielskim oryginale brytyjskiej autorki ukraińskiego pochodzenia Mariny Lewyckiej urodzonej w roku 1946 w Kilonii/Niemcy jako dziecko uchodźców. Chyba nie chcą Państwo pomówić autorki o to, że zamierzała nadać sformułowaniu „getta i obozy koncentracyjne w Polsce/in Poland” znaczenie, jakiego się Państwo w nim doszukujecie.

Poza tym z prawniczego punktu widzenia, oceniając treść danego fragmentu tekstu, należy polegać na tym, jak rozumie ją przeciętny czytelnik. Z pewnością nie będzie on rozumiał tekstu jako twierdzenie, że naród polski brał udział w zakładaniu gett i obozów koncentracyjnych w okresie narodowego socjalizmu czy wspieraniu innych zbrodni narodowych socjalistów. W końcu w przypadku książki chodzi o humorystyczną powieść rozrywkową. Także z tego powodu nie wchodzi tutaj w rachubę interpretacja zakwestionowanego przez Państwa fragmentu tekstu w sposób, w jaki Państwo ją przedstawiają. Ambicje polityczne, obojętnie jakiego rodzaju, w insynuowanym przez Państwa kierunku, nie są z książką związane.

Sądzimy, że prawdziwą treść w sensie znaczenia zaatakowanego fragmentu tekstu, mianowicie w odniesieniu do założonych przez narodowych socjalistów gett i obozów koncentracyjnych na ziemi polskiej i niemieckiej można językowo ująć bardziej wyraziście. W tym duchu postaramy się o to, żeby w następnym wydaniu książki zostało wybrane jednoznaczne sformułowanie.

Mamy nadzieję, że list nasz usuwa wszystkie nieporozumienia i chętnie prześlemy Państwu, jeśli jest takie życzenie, w odpowiednim czasie egzemplarz nowego wydania.

Miłe pozdrowienia

Niemieckie Wydawnictwo kieszonkowe

Bernd Blüm
kierownik

BerlinB_2015_01_1 BerlinB_2015_01_2

 

Frau Sophie Zeitz
Kastanienallee 36a
10435 Berlin

Pani Sophie Zeitz

Pani tłumaczenie na niemiecki książki „We are all fo glue”

Szanowna Pani,

Autorka książki Marina Lewycka napisała, że „in Poland”, w Polsce, były getta i obozy koncentracyjne. Pani przetłumaczyła to zdanie na niemiecki używając przymiotników i pisząc „polskie getta i obozy koncentracyjne”. Autorka popełniła karygodny błąd, gdyż powinna była napisać: „zbudowane na okupowanych ziemiach polskich przez Niemców-nazistów,niemieckie getta i obozy koncentracyjne”. Podczas drugiej wojny światowej Polska jako państwo nie istniała, Polska nie budowała gett czy obozów koncentracyjnych.
Dlaczego w niemieckim tekście przetłumaczonej przez Panią książki mowa jest o „polskich gettach i obozach koncentracyjnych”?
Uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska.

Miłe pozdrowienia
Krystyna Weinreich
Józef Galiński

**********************************************************

Frau

Sophie Zeitz Ventura

Kastanienallee 36a

10435 Berlin

Köln/Berlin 17.12.2014.

„We are all made of Glue“/“Das Leben kleben“

Sehr verehrte Frau Zeitz,

Den Satz aus dem Englischen “By the time Artem arrived in Minsk, the population was already swollen by the thousands of Jews who had fled eastwards, as well as by German Jews for whom there was no longer room in ghettoes or concentration camps in Germany and Poland” haben Sie ins Deutsche wie folgt übersetzt:

“Als Artem in Minsk ankam, war die Bevölkerung bereits um Tausende  von Juden angewachsen, die aus dem Westen geflohen waren, sowie um die deutschen Juden, für die in den deutschen und polnischen Ghettos oder Konzentrationslagern kein Platz mehr war”.

Die Autorin Frau Lewycka hat hier den Fehler begangen indem sie schrieb „the ghettoes und concentration camps in Poland“. Korrekt heißt es „die auf besetztem polnischen Territorium durch die deutschen Nazis erbauten Ghettos und Konzentrationslager“. Polen existierte während des 2.Weltkrieges nicht, Polen hat keine Ghettos oder Konzentrationslager gebaut!

Warum heißt es in Ihrem deutschen Text „die polnischen Ghettos und Konzentrationslager“?

Wir bitten Sie höflichst um Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Krystyna Weinreich                                                                                Józef Galiński

 

****************************************

Frau Sophie Zeitz

Kastanienallee 36a

10435 Berlin

Pani list z dnia 29.12.14

Berlin, Köln 9.01.15.

Szanowna Pani,

dziękujemy za list z 29.12.14 r. Jesteśmy jednak zobowiązani wyjaśnić pewien problem. Otóż gdzieś około roku 1998-go Rebublika Federalna Niemiec zmieniła swą politykę historyczną. Podstawą nowej polityki historycznej Niemiec jest obarczanie winą za holocaust jego ofiary a umniejszanie w stosunku do sprawców – niemieckich przestępców hitlerowskich za ich bezprzykładne w historii barbarzyństwo. Na sprawców, zgodnie z nową niemiecką polityką historyczną, nadają sie najlepiej Polacy! Jakgdyby okrutny czas między 1939-45, napad Hitlera 1.września 1939 r. a 17.września 39 r. Stalina  nie było wystarczającą martyrologią, jaką musieli wycierpieć Polacy. Po tym nastąpiło tzw. „wyzwolenie” przez armię czerwoną, tzn. okupacja Polski przez bolszewicki totalitaryzm, której skutki większość Polaków odczuwa do dziś. A teraz jeszcze i to  w tzw. humanitarnym wieku 21-szym – oszczercza kampania przeciwko Polsce i Polakom w niemieckich mediach.Jedna z renomowanych gazet w Niemczech posunęła się nawet tak daleko, nazywając obozy koncentracyjne w Buchenwaldzie i Ravensbrück „polskimi“.Nie, to nie dowcip, tak się tu dzieje od lat. Dla nas oznacza to jednoznacznie spisek.

Pani przekład z angielskiego na niemiecki na stronie 47 („polskie getta i obozy koncentracyjne”) jest niczym innym jak wspieraniem realizacji nowej polityki historycznej Niemiec. Dlatego bardzo Panią prosimy o podjęcie w ciągu 14-tu dni od daty otrzymania listu następujących kroków:

  1. opublikowanie pani przeprosin w czasopiśmie „Focus”
  2. zamieszczenie w „Focus” informacji o naszym liście z 17.12.14 r.
  3. poinformowanie nas z wyprzedzeniem o dacie tych publikacji
  4. w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną Polsce i Polakom Pani oszczerczym tłumaczeniem krzywdę moralną wpłacenie od każdej sprzedanej książki darowizny w wysokości 1 euro na Dom Samotnej Matki /Polska
  5. przesłanie erraty do wszystkich punktów sprzedaży książki

Miłe pozdrowienia

Krystyna Weinreich

Józef Galiński

************************

Frau Sophie Zeitz

Kastanienallee 36a

10435 Berlin

Ihr Brief vom 29.12.14

Berlin, Köln 9.01.15.

Sehr geehrte Frau Zeitz!

Wir danken für Ihren Brief vom 29.12.14. An dieser Stelle sind wir verpflichtet, ein Problem zu erläutern: Vor einigen Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland ihre historische Politik geändert. Die Grundlage der neuen historischen Politik Deutschlands ist die Schuld auf die Opfer abzuwälzen und von den Tätern, den deutschen Naziverbrechern für ihre beispiellose in der Geschichte Barbarei abzumildern. Für die Täter, laut der neuen deutschen Politik, eignen sich am besten die Polen! Als wäre die schreckliche Zeit zwischen 1939-45, der Überfall Hitlers am 1. Sept. 1939 und am 17.Sept. 1939 durch Stalin nicht genug gewesen, was Polen an Martyrium durchleiden musste. Danach kam hinzu die „Befreiung“ durch die Rote Armee, also Besatzung, was die meisten Polen als Folge noch bis heute spüren. Der Terror durch die Nationalsozialisten wurde ersetzt durch den bolschewistischen Totalitarismus.

Jetzt, im „humanitären“ 21. Jahrhundert, wütet die verleumderische Kampagne gegen Polen in den deutschen Medien. Eine der renommierten Zeitungen Deutschlands hat sich letztes Jahr erdreist, die KZ,s Buchenwald und Ravensbrück als „polnische“ zu bezeichnen. Es ist kein Witz, so läuft es seit Jahren. Für uns ist das eindeutig eine Verschwörung!

Ihre Übersetzung auf der Seite 47 in dem Buch „Das Leben kleben“ (die polnischen Ghettos und Konzentrationslager) ist nichts anders als die Unterstützung bei der Realisierung der neuen Geschichtspolitik Deutschlands.

Darum bitten wir Sie sehr, binnen 14 Tagen vom Eingangsdatum des Briefes folgende Schritte zu unternehmen:

 

  1. Ihre Entschuldigung in der „Focus“ zu veröffentlichen
  2. die Information über unseren Brief an Sie vom 17.12.14 in der „Focus“ zu veröffentlichen
  3. uns im voraus über das Erscheinungsdatum der Veröffentlichungen zu informieren
  4. für den Schaden, der Polen und den Polen durch Ihre verleumderische Übersetzung entstanden ist, eine Genugtuung zu leisten und von jedem verkauften Buch 1 Euro als Geldspende für das Haus der ledigen Mütter – Polen zu überweisen
  5. den Buchhandlungen eine Korrektur für die noch im Handel angebotenen Exemplare zuzuschicken

 

Mit freundlichen Grüssen

Krystyna Weinreich     Józef Galiński

******************************

Szanowna Pani Weinreich,

Szanowny Panie Galiński,

Pragnę oficjalnie przeprosić za mój błąd. Natychmiast poinformowałam wydawnictwo, ażeby w kolejnych wydaniach książki błąd został skorygowany.

Nie chciałam powiedzieć, że Polska budowała getta i obozy koncentracyjne. Przy tłumaczeniu podjęłam błędną decyzję. Załuję tego bardzo.

Bardzo dziękuję, że Państwo tak dokładnie czytali i że mi na to zwrócili uwagę, ażeby w przyszłosci błąd został usunięty.

W Nowym Roku życzę Państwu wszystkiego najlepszego.

Serdeczne pozdrowienia

Sophie Zeitz

BerlinB_2015_01_ksiazka (1) BerlinB_2015_01_ksiazka (2) BerlinB_2015_01_ksiazka (3) BerlinB_2015_01_list

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress