Tekst alternatywny

Uczciwe wybory – Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza

Uczciwe wybory – Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza

Kluby „GP” włączyły się w akcję „UCZCIWE WYBORY” – Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy. W preambule ustawy zawarto sformułowanie: „W celu zapewnienia uczciwości wyborów w naszej Ojczyźnie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszają następujący projekt ustawy”.

Ustawa zakłada między innymi zainstalowanie kamer w lokalach wyborczych i wprowadzenie przezroczystych urn; szereg propozycji ma również nawiązywać do wcześniejszych pomysłów PiS-u, odrzuconych przez Sejm.

Przypominam, że zmiana ustawy jest sprawą bardzo pilną, ponieważ zgodnie z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego nie można zmieniać kodeksu wyborczego na mniej niż pół roku przed wyborami.  Dlatego zwracam się z prośbą do członków Klubów „GP” o intensywną zbiórkę podpisów i przesłanie kart do wszystkich zainteresowanych; osób, organizacji, stowarzyszeń, mogących pomóc w zbiórce. Zebrane podpisy należy przesłać do biura PiS, ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa, z dopiskiem „Uczciwe Wybory”.

Zebrane przez Państwa podpisy powinny trafić do Warszawy do dnia 2 lutego br. Wymagana liczba podpisów pod obywatelskim projektem ustawy wynosi minimum 100 tys.

Ryszard Kapuściński

 

UCZCIWE WYBORY
OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA

W celu zapewnienia uczciwości wyborów w naszej Ojczyźnie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszają następujący projekt ustawy:

USTAWA z dnia …
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. Wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy.”;
2) uchyla się art. 12a;
3) w art. 13:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wójt przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli jest to konieczne ze względu na zmianę granic gminy, zmianę liczby jej mieszkańców powodującą zmianę liczby wybieranych radnych

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: Wybory 2015 ustawa_Uczciwe_wybory

 

UZASADNIENIE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa Polskę jako demokratyczne państwo prawne. Istotą demokracji, w każdej epoce i w każdym kręgu kulturowym, jest akt wyboru – procedura, w trakcie której obywatele oceniają sprawujących władzę oraz podejmują decyzję o uprawnieniu swoich przedstawicieli do reprezentowania ich w organach władzy ustawodawczej i sprawowania w ich imieniu władzy wykonawczej.
Wybór jako akt polityczny jest od stuleci wpisany w polskie tradycje państwowe. W Polsce wcześniej niż w innych krajach władzę zaczęły sprawować osoby pochodzące z wyboru jako stany Rzeczpospolitej – elekcyjny król i posłowie na Sejm. Wybory były milowymi krokami na polskiej drodze do niepodległości i demokracji – tak jak w przypadku wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku i do sejmu kontraktowego w 1989 roku.

W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od 1989 roku ustrój parlamentarny. Konstytucja RP z 1997 roku określa wybory do Sejmu jako powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywające się w głosowaniu tajnym, wskazując jednocześnie na podobne, za wyjątkiem proporcjonalności, zasady jako obowiązujące w wyborach do Senatu, organów samorządu terytorialnego i na Prezydenta RP.

Wybory przeprowadzane do dnia obecnego w III RP nie były wolne od nieprawidłowości. Stwierdzenie takie nie jest, wbrew wyrażanym wielokrotnie opiniom, podważaniem fundamentów polskiej demokracji. Nadużycia wyborcze występują w najstarszych, najbardziej trwałych demokracjach świata, są tam stwierdzane oraz zwalczane. Zwalczanie takich nadużyć jest troską o demokrację i wolności obywatelskie, a nie zaprzeczaniem tym wartościom.

Do 2011 roku wybory odbywały się na podstawie odrębnych ordynacji. Kodeks Wyborczy, który wszedł w życie w 2011 roku, miał zapewnić, zdaniem swoich wnioskodawców, „ujednolicenie tych elementów procedur wyborczych, które z racji swej istoty są wspólne dla wszystkich postępowań wyborczych bez względu na to, który organ władzy publicznej jest wybierany”, oraz ułatwić obywatelom „dotarcie do tekstów norm prawnych dotyczących prawa wyborczego bez konieczności poszukiwania wielu aktów prawnych”. Od początku ustawa ta wzbudzała jednak wielkie kontrowersje.

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ: Wybory 2015 Uzasadnienie_do_ustawy

POBIERZ: kartę do zbierania podpisów poparcia  pod projektem ustawy „UCZCIWE WYBORY”  – Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy – (kliknij –>) KARTA

Wybory 2015 tabela Uczicwe wybory

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress