Tekst alternatywny

GDAŃSK II | Walczymy o ogrody działkowe! DOŁĄCZ DO AKCJI


Wszystkie gminy w Polsce do końca 2025 roku są zobowiązane do uchwalenia Planu Ogólnego.

Jest to dokument planistyczny, który zastąpi tracące ważność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Na podstawie Planu Ogólnego będą sporządzane w przyszłości miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan jest podstawowym dokumentem, w którym rozstrzygane jest przeznaczenie terenu.

Tworząc Plan Ogólny, planiści, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykorzystują 13 ustalonych przez ustawę stref planistycznych. Wśród tych 13 stref planistycznych nie ma ogrodów działkowych!

Nasuwa to podejrzenie, że tereny dotychczasowych ogródków działkowych mogą być przeznaczone pod inne funkcje. Działkowicze, którym zależy na tym, aby jego Rodzinny Ogród Działkowy nie został przeznaczony np. pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, powinien złożyć wniosek do planu ogólnego dotyczący jego ROD-u.

We wniosku należy wskazać przeznaczenie terenu jako SN czyli strefa zieleni i rekreacji. W strefie tej, jako podstrefa, wymienione są między innymi ogrody działkowe.

Widząc zagrożenie likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gdańsku, Klub Gazety Polskiej Gdańsk II zorganizował akcję pomocy działkowcom w wypełnianiu wniosków do Planu Ogólnego. Członkowie klubu Gazety Polskiej odwiedzają Rodzinne Ogrody Działkowe oraz promują akcję w mediach społecznościowych. Zorganizowane zostało spotkanie w klubie dla zainteresowanych osób, w którym uczestniczyli także Radni miasta Gdańska Kazimierz Koralewski oraz Aleksander Jankowski.

Członkowie Klubu Gazety Polskiej Gdańsk II sporządzili wzory poprawnie wypełnionych wniosków oraz instrukcję skąd pobrać i gdzie złożyć wnioski.

Co ciekawe informacje na temat zmian planistycznych są zaskoczeniem dla większości osób, których to może dotyczyć. Dlatego informujemy o tej akcji, aby ROD-y nie zniknęły w Polsce. Aby przetrwało miejsce aktywizacji seniorów, ruchu na świeżym powietrzu i rehabilitacji młodszych i starszych.

Ogrody są zielonymi płucami miasta, siedliskami ptaków, to tereny retencji wody. Są obszarami o wysokiej bioróżnorodności, ważnym elementem infrastruktury miast i miasteczek. Ogrody to promocja zdrowego trybu życia oraz edukacji ekologicznej dzieci. Praca w rodzinnym ogrodzie działkowym jest formą regeneracji psychicznej z dala od zgiełku miasta. ROD-y nadają sens życia wielu osobom starszym czy niepełnosprawnym, wykluczonym z aktywności zawodowej.  Rodzinne Ogrody Działkowe mogą być ostatnim bastionem wolności.

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” GDAŃSK II