Tekst alternatywny

RYBNIK | 3 Maja w Rybniku


3 Maja – uroczystości tego dnia łączą dwa wydarzenia historyczne: obwołanie Maryi Królową Polski przez króla Jana Kazimierza we Lwowie i uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Dziś przypada dokładnie 232 lat od jej uchwalenia.

Mieszkańcy Rybnika obchodzili święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji 3 Maja. Była ona silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowaniu państwa.

Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zniosła ona formalnie liberum veto. Istotny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki i Hugo Kołątaj. Konstytucja przestała być obowiązującym aktem prawnym 23.XI.1793r. kiedy król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Konstytucja uznawała katolicyzm za religię panująca, jednocześnie zapewniając swobodę wyznania, choć apostazja czyli odejście od katolicyzmu, było nadal przestępstwem.

Obchody 3 Maja w Rybniku rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice św. Antoniego z udziałem parlamentarzystów, władz miasta, pocztów sztandarowych, szkół, harcerzy, służb mundurowych, kombatantów oraz mieszkańców Rybnika. Mszę św. sprawowali: proboszcz parafii Marek Bernacki i Paweł Zieliński, który wygłosił homilię religijno-patriotyczną. Była ona wielkim apelem o naszą wierność Ojczyźnie. Kazanie otwierało oczy na Pismo Święte. Przekonanie o wyjątkowej wartości takich darów Bożych jak wiara własna, niepodległa Ojczyzna jej pomyślność i bezpieczeństwo. Każda z tych wartości była i jest bezustannie zagrożona, każdej trzeba bronić.

Konieczność walki w obronie własnej wiary i wolności rodziła postawę szacunku i tolerancji wobec tych samych postaw u innych narodów, co było tak charakterystyczne dla Polski okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przyszły później lata tragicznych doświadczeń, gdy niepodległej, własnej państwowości nie udało się utrzymać. Każdemu Polakowi pozostała wówczas jedynie wolność ducha: wiara, której utrzymanie mogło stać się drogą przywrócenia wolności Ojczyzny. Utrzymanie jej stało się zatem podstawowym zadaniem Polaka, często rzucanego przez los daleko od ojczystego kraju, domu i bliskich. Kraj cierpiał, cierpiał także każdy syn i córka umęczonego narodu. Naród doświadczony został wyjątkowo bolesnym cierpieniem i w tym widział dowód Bożego wybrania.

Dziś także wolność, prawda, sprawiedliwość i wiara podlegają zagrożeniu. Od każdego z nas domaga się ich obrony. Stajemy często bezradni wobec przemocy, kłamstwa i niesprawiedliwości. Powszechny entuzjazm i podziw budzi wiara naszego Narodu, szczere i głębokie oddanie Matce Bożej, odważnie bronienie godności i praw człowieka, rodzące dogłębna solidarność całego społeczeństwa. W dzisiejszym, bardzo zróżnicowanym świecie, świadectwo nasze musi stać się jeszcze bardziej czytelne i konsekwentne. Świata nie można zrozumieć bez Chrystusa. Każdy z nas musi odnaleźć swoją własną drogę realizowania tej miłości o jaka nas wszystkich bezustannie pyta nasz Zbawiciel – Jezus Chrystus. Parokrotnie mówca kazania odwoływał się do Konstytucji Chrystusa i z Chrystusem! Módlmy się za naród Maryjo Królowo Polski przyjmij modlitwę za ukochaną Ojczyznę. Prosił o modlitwę za Ukrainę i jej umęczony naród. Zakończył z wdzięcznością i błogosławieństwem.

Po mszy św. złożono hołd pod pomnikiem Jana Pawła II, a następnie uczestnicy uroczystości pod przewodnictwem Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” przemaszerowali z okazałą białą flagą na Rynek, gdzie odbył się uroczysty apel. Przy dźwiękach hymnu państwowego nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi państwowej oraz złożenie kwiatów i wieńców na postumencie i wokół masztu na środku placu – wysłuchano okolicznościowego przemówienia prezydenta miasta, obejrzano popis musztry wojskowej, szkolnych klas mundurowych.

Obchody Święta Narodowego 3 Maja zakończono pamiątkowym zdjęciem zaproszonych gości i mieszkańców Rybnika.

Z przyjacielskim pozdrowieniem Lech Sipko

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” RYBNIK