Tekst alternatywny

V Nadzwyczajny Zjazd Klubów GP – Piotrków Trybunalski 2019

**********************************************
V NADZWYCZAJNY ZJAZD KLUBÓW „GAZETY POLSKIEJ” – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 6-8 WRZEŚNIA 2019 R.
**********************************************

V Nadzwyczajny Zjazd Klubów GP – Piotrków Trybunalski 2019